Om mitt måleri

För mig är måleriet en glädjefylld kanal och ett uttryck för hur jag intuitivt upplever tillvaron – framför allt den inre.

Kärleken till måleriet, till färgen, formen och linjen och de många oändliga möjligheter som finns att tillgå i skapandet är mer än tillräckligt för att ge lust åt inspirationen och flödet. Skapandet är därför som en ständig pånyttfödelse av högst levande visioner.
Med åren har innehållet – själva berättelsen – växt sig starkare, som om ett djupare skikt i mitt medvetande har velat göra sig gällande.

Symboler, möten och berättelser lever sitt eget liv i bilderna. Dessa växer fram som ur en outtömlig källa, åtkomlig enbart i den skapande processen.
Själva skapandekraften tar med andra ord sina egna vägar och jag underordnar mig ödmjukt den processen, spänd på vad som skall hända härnäst och följer med på en resa som känns både tidlös, evig och ögonblicklig på samma gång.

Om att få vingar

”Det är bara skönheten som kan påminna själen om dess historia. Passionen väcker minnen från en tidigare tillvaro och för den själ som bejakar dessa minnen blir livet annorlunda. Den börjar frigöra sig från sin kroppsliga begränsning i en frigörelse som tar sig uttryck i att den återfår sina vingar.”

Ur ”Människans undran” av Ronny Ambjörnsson när han skriver om Platons syn på passionens roll.

Ibland sker övergången mellan en mer invand uttrycksform till en annan nästan omärkligt lätt och lekfullt. Andra gånger kan det kännas som att försöka tränga genom en tjock betongvägg. När man kämpar för att släppa taget och kliva över egna gränser till ny mark och nya uttrycksformer handlar det om en process som är både smärtsam och spännande på en gång. Det är himmel och helvete samtidigt.

”Den skapande energin trotsar vanans makt. Dessa två krafter, vanan och skapardriften, kämpar mot varandra i det mänskliga psyket och tvingar oss att ge kaoset i världen en personlig mening.”

Ur ”Andens anatomi” av Caroline Myss

Vårt tidiga bruk av sagor och myter och berättandet för att förstå och identifiera våra liv har alltmer försvunnit till förmån för kommersialismens falska avgudar. Jag försöker förstå de underliggande processerna på ett intuitivt plan och försöker fånga nuet i måleriet, försöker värna om något, kanske om det ögonblickets magi i livets teater såväl på den stora som den lilla scenen.